>

BUICK CLUB OF NORWAY

Tidligere artikler

Reidar Marsteng i en pause under Max manus innspillingen

Vårt styremedlem Reidar Marsteng har en allsidig bakgrunn og har skrudd på motorer i en årrekke. Han vil dele litt av sin kunnskap med oss på klubbmøtet. Møt opp og få en innholdsrik kveld på Frysja, hvor det også er mulig å få smake på Solveigs vafler og få et trivelig samvær med andre Buickentusiaster. Vi oppforder nye medlemmer og andre som er interessert i Buick til å møte opp. Vi holder til i NVK’s lokaler på Frysja ved Teknisk museum.

Ved spørsmål kontakt Even Colban 908 44 155

 

 

Reidar Marsteng foredragsholder på februarmøtet

Reidar har bygd opp mye kompetanse rundt bilmotorer gjennom et langt yrkesliv, og skruing på gamle Buicker er en hobby som blir tatt vel vare på gjennom pensjonisttilværelsen. Reidar tok først for seg en generell gjennomgang av motorer, før han tok for seg de mer spesielle  høykomprimerte Nailhead  Buickmotorene.

Videre fikk vi en innføring i forgassere og en forklaring om oktan og bensin. Foredraget ble avluttet med spørsmålsrunde og erfraringsutveksling mellom de fremmøtte. Neste klubbmøte blir årsmøte på Frysja 17. Mars.

 

 

Etter det formelle årsmøtet vil Thor Gotaas forfatter og kosør  ta oss med inn i skihistoriens verden. Dette er skihistorie fortalt på en måte som de færreste har opplevd før.

 

 

Reidar Kompen mottar blomster av Gaute Virik

Thor Gotaas mottar en takk av Even Colban

Etter det formelle årsmøtet var forfatter og kåsør Thor Gotaas  foredragsholder. Han redegjorde for den norske skihistorien på en særdeles underholdende måte. Vi var gjennom utviklingen av skiteknikk, hørte om de profilerte mestrene og hvilke forhold de hadde både som utøvere og sosialt.

 

 

OBS.

Buick-klubben har fått rabatt-avtale på Exide Sønnak i Brobekkveien i Oslo. Logg deg inn på WEB'en for å se hvordan du får denne og hva den innebærer.

 

 

Reidar har bygd opp mye kompetanse rundt bilmotorer gjennom et langt yrkesliv, og skruing på gamle Buicker er en hobby som blir tatt vel vare på gjennom pensjonisttilværelsen. Reidar tok først for seg en generell gjennomgang av motorer, før han tok for seg de mer spesielle  høykomprimerte Nailhead  Buickmotorene.

Videre fikk vi en innføring i forgassere og en forklaring om oktan og bensin. Foredraget ble avluttet med spørsmålsrunde og erfraringsutveksling mellom de fremmøtte. Neste klubbmøte blir årsmøte på Frysja 17. Mars.

 

Buick-klubben på tur med Dakota      

 Vi hadde med oss mannskap fra Dakota Norway som fortalte oss om flyets historie og teknikk. En fascinerende histore fra 1943 via krigstjeneste og invasjon i Normandie, sivil tjeneste i Finland, frem til pensjonisttilværelse som "operativt" veteranfly i Norge. Å få oppleve en slik flytur er noe helt spesielt, bevegelsene i flykroppen, den bakkenære kontakten i og med at flyet går så lavt og den unike motorlyden. Vi fikk en flytur langs Vestfoldkysten og muligheten til å se kysten fra flyets cockpit. Det blir lagt ut bilder fra turen under billedgalleriet, samt artikkel i Roadmaster, og vi anbefaler å gå inn på linken til www.dakotanorway.no

 

OBS! det er nå lagt ut bilder fra flyturen og bilder fra Pinseturen under galleri!

 

 

 

 

Vedtatt 28.03.1992 med endringer 
Av 21.03.2001 og 20.03. 2013

 

 
§  1.  Klubbens navn

Klubbens navn er Buick Club of Norway, forkortet BCN

 

§ 2.  Klubbens formål

Klubben har som formål å virke for bevaring av, og utvide interessen for kjøretøy av merkene Buick, Marquette og McLaughlin.

 

§ 3.  Klubbens virksomhet

Klubben skal arbeide for forståelse og samhørighet mellom eiere av, og personer med interesse for, kjøretøy  nevnt i § 2. Klubben skal arbeide for å skape et positivt miljø for restaurering, vedlikehold og bevaring av disse kjøretøy, samt fungere som serviceorgan for medlemmene ved å bistå med råd og veiledning. Klubben skal også samarbeide med andre klubber som driver med tilsvarende virksomhet.

 

§ 4.  Besluttende organ.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighet og besluttende organ. Klubbens ledelse og  drift skal ivaretas av et valgt styre som skal bestå av formann, nestformann, sekretær, kasserer og   to styremedlemmer. Formannen og sekretær velges separat og styret konstituerer seg selv. Det forutsettes at de to styremedlemmene får ansvar for å etablere hver sin arbeidsgruppe, turgruppen og klubbmøtegruppen. Valgperioden er to år. Tre av styrets medlemmer er på valg hvert år. Revisor velges hvert år.

 

§ 5.  Vilkår for medlemskap.

Klubben er åpen for personer som eier eller har interesse for kjøretøy av merkene Buick, Marquette og MCLaughlin. Et hvert medlem plikter å rette seg etter de vedtekter som til enhver tid gjelder for Buick Club of Norway.

 

§ 6.  Kontingent

Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten. Medlemmene plikter å betale kontingent og andre økonomiske forpliktelser vedkommende har pådratt seg til BCN innen satte tidsfrister. Dersom et medlem melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben kan medlemskap gjenopptas etter gjeldende søknadsprosedyre. All tidligere skyldig kontingent skal være betalt og eventuelt annet økonomisk mellomværende skal være oppgjort før gjenopptak.

 

§ 7.  Opphør av medlemskap

Medlemskap kan kun opphøre ved skriftlig utmeldelse. Styret kan uteslutte eller ekskludere medlemmer som grovt eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet klubben.

 

§ 8.  Generalforsamlingen

Generalforsamlingen avholdes i februar eller mars hvert år. Tidspunktet fastsettes av styret og informeres medlemmene senest 14 dager før møtet. Innkallelse med dagsorden, regnskap og årsberetning sendes medlemmene senest 14 dager før møtet. Generalforsamlingen skal behandle: Årsberetning, regnskap, revisjon, medlemsavgift, valg, samt innkommende saker fra medlemmene. Votering avgjøres ved vanlig flertall. Endringer av vedtekter avgjøres ved 2/3 dels flertall. Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende minst 30 dager før denne finner sted.

 

§ 9.  Stemmerett

Alle medlemmer med betalt medlemskap har stemmerett på generalforsamlingen.

 

§ 10.  Oppløsning

BCN kan besluttes oppløst på generalforsamlingen ved  ¾ av medlemmenes totale stemmetall på lovlig innkalt generalforsamling. Ved eventuell oppløsning tilfaller BCN's eiendeler og aktiva LMK.

 

Buick Club of Norway is a national club established in 1992, with some members from the other Nordic countries and some from the USA. Most members are situated in and around the Oslo area. 

 
The club holds membership meetings every third Wednesday of the month, from August to May. The meetings are held in Oslo. Besides coffee and waffles, an "academic lecture" is held. December meeting is devoted to the youngest family members, with porridge, cartoons and visits by Santa Claus. The last club meeting before the summer, and the first in the fall, is held in the afternoon or as a Sunday excursions for the whole family. The trip goes to an interesting place, often with a cultural element, and ends with a coffee, cake and a chat. 

The Club magazine Road Master, is the link to all the club members, regardless of place of residence. The magazine comes out 4 times per year. It is in color and on glossy paper. The fine quality of the Road Master Magazine has led to an award from the American Buick club for its high quality. This has been received two years in a row and the Magazine has also been praised in the Norwegian motor press. Content ranges from articles on interesting cars, restoration projects, technical tips and advice, events calendar and programs from events in the club's auspices. The substance is a mixture of the submitted material from far and near, and self-produced by the editorial committee. The Magazine`s "Purchase and sale" pages are also very popular. 

Every spring, like the Pentecost, the Club arranges a long trip for members, family and friends. The destination varies every year and includes a wide range of hotels and lodging. The trip has gone to all Scandinavian countries. For example, we have visited Valley hotel in Telemark, Stalheim in Voss, Høsbjør in Brumunddal, Lensmansgarden in Värmland, Store Restrup Herregaard and castle visits in Denmark. In 2016, we went to Sunne in Sweden H and 2008 the trip went to Dr. Holms at Geilo. 

The trip includes driving on idyllic country roads, visits to sites that we would not otherwise have access to, common lunches and a banquet. 

The Buick club has traditionally had a stand at the Norwegian Veteran Club's spring and fall markets at Ekeberg. Usually many of the club members attend this fair and come around for a rest and a chat at the stand. 


From time to time the club arranges other events, such as fairs, exhibitions and trips. 

The Buick has been a popular car to import as a veteran car, or at the "30-year rule". Buick as a new car, was mostly successful before the  World War II in Norway. Still, there are certainly many models from the 1920`and the 1930` which are still unrestored in barn and  garages. Right from the start in 1903. the Buick had a top-ventilated motor, which gave the superiority of speed racing in pioneer times. Louis Chevrolet was one of Buick's factory drivers. Buick had a reputation as a  reliable car with a strong engine and good brakes. In Norway this is confirmed by the large number of Geiranger-Buicks and hotel carriages and cabs of the Buick brand. The In line eight was used from 1931 until 1953 and was known for its calm and quiet run. After the war, the Buick grille gave the nick name "Dollar-glis (glis =smile)". There are many good reasons to bet on a Buick ....... 

One of the benefits of being a member of the "Buickklubben", is to take advantage of the car technique network. We have a group of members that have built up a tremendous expertise in history and technology and members share information about deliveries and reliable subcontractors.

Buick-klubben er en landsdekkende klubb som ble etablert i 1992, og har også med noen medlemmer i de andre nordiske landene og enkelte i USA. Hovedtyngden av medlemsmassen holder til på Østlandet. 

Klubben har medlemsmøter hver tredje onsdag i måneden fra august til mai. Møtene holdes i Oslo. Foruten kaffe og vafler er det gjerne et "faglig foredrag" av en eller annen art. Desember-møtet er de siste årene avhold som julebord. Det siste klubbmøtet før sommeren og det første om høsten arrangeres som ettermiddags- eller søndagsutflukter for hele familien. Da legges turen til et eller annet hyggelig sted, gjerne med et kulturelt innslag, og avsluttes med en kaffekopp med "noe å bite i" og hyggelig prat.

Klubb-bladet Roadmaster er bindeleddet til alle klubbens medlemmer, uavhengig av bosted. Bladet kommer ut 4 ganger per år. Det er i fargetrykk og på glanset papir. Den flotte kvaliteten på Roadmaster har ført til at bladet to år på rad har fått utmerkelse fra den amerikanske Buick-klubben for sin høye kvalitet, og fått skryt i norsk motorpresse.  Innholdet varierer fra reportasjer om interessante biler, restaureringsprosjekter, tekniske tips og råd, aktivitetskalender og reportasjer fra arrangementer i klubbens regi. Stoffet er en blanding av innsendt materiale fra fjern og nær og egenprodusert av redaksjonskomiteen. Bladets "Kjøp og salg" sider er også svært populære. 

Klubben er også representert på Facebook.

Hver vår, gjerne i pinsen, arrangeres en lengre tur for medlemmer, familie og venner.  Reisemålene spenner over et vidt spekter av hoteller og overnattingssteder med særpreg i Sør-Norge, Sverige og Danmark. Vi har for eksempel besøkt Dalen hotell i Telemark, Stalheim ved Voss, Høsbjør i Brumunddal, Besøkt Jylland ved 3 anledninger, I 2016 var vi på Selma Lagerlöf i Sunne og i 2017 var vi på Dr. Holms på Geilo. Kjøreturer på idylliske småveier, besøk på steder man ellers ikke ville få tilgang til, felles lunsjer og en festmiddag er faste innslag. 

Buick-klubben har tradisjonelt hatt stand på Norsk Veteranvognklubb's vår-og høstmarkeder på Ekeberg. Da er det mange av klubbens medlemmer som stikker innom for en hvil og en prat.

Fra tid til annen stiller klubben på andre arrangementer, som Oslo Motor Show, utstillinger og treff.

Buick har lenge vært populært å bruktimportere på "30-års regelen", men som nybil hadde den sin storhetstid i Norge før 2. verdenskrig. Fortsatt finnes det ganske sikkert mange 1920 og 30-tallere i urestaurert stand rundt om på låver og i garasjer. Helt fra starten i 1903 har Buick hatt toppventilert motor, noe som ga den overlegenhet i hastighetsløp i pionertida. Louis Chevrolet var en av Buick`s fabrikkførere. Buick fikk renomè som pene og pålitelige biler, med sterk motor og gode bremser. I Norge bekrefter det store antallet Geiranger-Buicker samt hotellvogner og drosjer av merket Buick dette. Rekkeåtteren som ble benyttet fra 1931 helt fram til 1953 var kjent for sin rolige og stille gange. Etter krigen ga Buick-grillen opphavet til navnet "Dollar-glis". Det er mange gode grunner til å satse på en Buick . 

En av fordelene med å være tilknyttet en merkeklubb som Buickklubben er å dra nytte av det biltekniske nettverket. Vi har en sammensetning av medlemmer som har bygget seg opp en enorm kompetanse på historie, teknikk, kontakter rundt deleleveranser og pålitelige underleverandører. 

 

Buick Club of Norway et tilsluttet LMK hvor alle medlemmer kan søke forsikringsordning. Klubben er tilsluttet Amcar, som Klubb, og vi er også knyttet opp mot Buick Club of America

 

Nyttige linkerBeskrivelseLink til nettsted
LMKLandsrådet for motorhistoriske kjøretøyklubberhttp://www.lmk.no/
1919-1956 Buick Restoration Parts and AccessoriesBobs Automobilia , California,USA - Repro delerhttp://www.bobsautomobilia.com/
WORLD'S LARGEST SELECTION & SUPPLIER OF CLASSIC BUICKCars inc., New Jersey,USA - Repro og Nos. delerhttp://www.buick-parts.com/
Over 38 Years of Experience YnZ's Yesterdays PartYesterdays Partshttp://www.ynzyesterdaysparts.com/
World-wide supplier of new mechanical auto partsKanter Auto Productshttp://www.kanter.com/
E-bay, den store auksjonssiden hvor du får kjøptEbayhttp://www.ebay.com/
Den Amerikanske Buick-klubbenBuick Club of Americahttp://www.buickclub.org/
Den Danske Buick-klubb.Buick Club of Denmarkhttp://www.buickclub.dk/
Classic Buick PartsClassic Buick Partshttp://www.classicbuicks.com/
Buick deler fra 1953 til 1990  Mye NOSBuick Farmhttp://www.buickfarm.com/
Norsk VeteranvognklubbNVKhttp://www.norskveteranvognklubb.no/
Buick Special og Skylark 1961-1963Klubb for Compact Buicks mellom 1961 og 1963http://www.compactbuickclub.org/
Decoding body tagsBuick VIN decodinghttp://www.yearone.com/updatedsinglepages/Id_info/
Oversikt over Buicks forskjellige logoer.Buicks logo historiehttp://www.buickclub.org.au/Buick_Pages.php/
Historie Buicks logoerBuick Logohttp://www.buickcarclub.org.au/Buicklogos.htm
Absolete Buick PartsAbsolete Buick Partshttp://www.obsoletebuickparts.com/
Buick Club AustraliaBuick Club Australiahttp://www.buickclub.org.au/
Verdensomspennende register over MarquetterMarquett registerhttp://www.marquetteregistry.com
Master Garage / Gamle Edlunds Karossnickeri ABRestaurering i Sverigehttp://www.mastergarage.nu
Se også vår rabattavtalePhoenix US Carshttp://www.phoenixuscars.no/
Nye regler LMK forsikringAjourført lenke LMK forsikringhttp://www.lmk.no/forsikring
NULLNorsk bilhistorisk WEB-sidehttp://www.bilhistorie.no/
Hjemmesidene til Norges eneste flyvende DC3Dakotastiftelsen i Norgehttp://www.dakotanorway.no/
Obs. BCN har rabattavtale med Lakkrekvisita.Lakkrekvisitahttp://www.lakkrekvisita.no/
Ledningsnett reproduserte mellom 1914-1953Ledningsnetthttp://harnesses-unlimited.com/
Stort antall rustfrie biler i Arizona. Desert Valley Auto Partshttp://www.dvap.com/
GM-deler 1949-1976, online delekatalogFusick - Restoration parts 1949-1976http://www.fusick.com/
God WEB sideDIV deler blant annet Servopumper ......http://www.rockauto.com/
Spesialist Buick NailheadBuick Nailhead delerhttp://nailheadbuick.com/

buick-header-logo.png
Postboks 6565 Etterstad
0606 Oslo
© 2019, BUICK CLUB OF NORWAY

Search